ПОКАНА

ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА

ДЕСНИЦАТА“

Националното ръководство на Политическа партия
„Консервативно обединение на десницата“ с решение от 19.02.2024
г. на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ПП „КОД“ свиква
Националното събрание на ПП „КОД“, което да се проведе на
09.03.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, Парк
хотел Москва, Зала „Киев“ при следния дневен ред:

 1. Политически доклад на председателя на ПП „КОД“ ;
 2. Политическа дискусия;
 3. Обсъждане и гласуване на персонални промени в
  Националното ръководство;
 4. Обсъждане и гласуване на изменение на Устава на ПП
  „КОД“;
 5. Приемане на резолюция;
  При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден,
  един час по-късно, а именно в 11,00 часа, на същото място и при
  същия дневен ред.

гр. София Председател:………………….
19.02.2024 г. /Петър Москов/