Декларация на Националното ръководство на партия Консервативно обединение на десницата

Смислената дясна политика приема хората с техните различия и се опира на реда, справедливостта, нормата, разума и работещите решения.

Партия  Консервативно обединение на десницата (КОД) ще работи за формиране на силна и идеологически единна дясна политическа формация, различна от ГЕРБ.

Задачата пред такава формация е да се превърне в незаобиколим фактор при съставяне на десни мнозинства в Общинските съвети и националния Парламент.

Хоризонтът, по който ще съдим за успеха или неуспеха в изпълнението на тези си цели са парламентарните избори през 2021 г.

В изпълнение на тези цели, КОД ще взаимодейства само с политически формации, за които политическата цел е реализацията на програмата им в управление, с ясен път и времева рамка.

Националното ръководство на КОД определя като недопустимо взаимодействието с БСП, ДПС и Атака.

КОД е алтернатива на очевидния провал на либералните, социалистически и зелени доктрини, превърнали живота ни в постоянен експеримент. Общото между тези идеологии е, че са базирани на социално инженерство, което цели да промени човека, така че да се впише в ролята, която му е отредена в утопичните представи на идеолозите.

За разлика от тях, смислената дясна политика приема хората с техните различия и се опира на реда, справедливостта, нормата, разума и работещите решения.

КОД ще работи за

 • Възстановяване на държавността, реда и личната сигурност
 • Връщане на икономическата свобода
 • Налагане на консервативен социален модел, основан на личната отговорност
 • Защита на християнските ценности и българската културна идентичност

Държавност, ред и лична сигурност

За нас задължителното демонтиране на тоталната комунистическа държава не беше последвано от изграждане на смислена, обединяваща обществото алтернатива. По силата на властващата либерална идеология на прехода, битката с комунистическата държава беше заменена с битка срещу държавността и реда по принцип. Това е и основната причина  за днешното състояние на българското общество. Последиците от комунистическия експеримент не се лекуват с друг експеримент. Лечението е отказ от социалистическите и  либерални експерименти и връщане към разумните решения.

Цел

Връщане на държавата към същностните й функции, с ясен нормативен и финансов ангажимент.

Мерки

За нас единствената и неотменна роля на държавата е в развитието и поддържането на публичната среда в трите й форми:

 1. Материална публична среда – поддържане на модерна транспортна и енергийна инфраструктура.
 2. Социална публична среда – привеждане към ефективност и гарантиране на качество на системите на образование, здравеопазване и вътрешна и външна сигурност.
 3. Институционална публична среда – изграждане на силни държавни институции и ефикасна, добре заплатена администрация с подробно разписани правила за обвързана отговорност на чиновника.

Икономическа свобода

Ще работим за ненамеса на държавата в икономическия живот. Убедени сме, че  отношенията между бизнес и държава са изцяло публично-правни. Държавата дава на бизнеса единствено материална и институционална публична среда, правила, законност, ред, сигурност и защита на материалната и интелектуалната собственост. Силната дясна държава се намесва в икономиката само при наличие на  ощетени или облагодетелствани от законите и регулациите играчи в икономиката и прекратява това чрез законови промени. Слабата левичарска държава се намесва пряко в икономиката и изоставя същностните си функции, като обслужва с данъците ни конкретни икономически интереси.

Цел

Защита на собствеността и предприемаческата инициатива

Мерки

 1. Нови регулации се въвеждат само след отмяна на съществуващи неефективни регулации. Това трябва да се заложи като принцип в българската нормативна уредба и като твърда позиция на България в ЕС (обратното на либералната политика на ЕС).
 2. Пренаписване на наличните регулации, навсякъде където те позволяват тълкуване и субективност. Всеки регулационен режим трябва да е ясен, подробен, точен и с конкретни времеви срокове (прекратява се свободата на чиновника да тълкува неясни разпоредби). Това е категоричен контрапункт на либералната теза за отмяна на всички регулации. Липсата на ясни правила е свобода за администрацията, а не за предприемачите.
 3. Замяна на разрешителните  с уведомителни режими при започване на бизнес, чрез въвеждане на единен регистър на държавните изисквания към предприемачите.
 4. Всяка финансова тежест върху гражданите, в следствие на нови изисквания и регулации, се компенсира от дължимите данъци до размера на щетата (касови апарати, дизелови автомобили). Остатъчната стойност се приспада от данъците.
 5. Запазване на тавана на данъците и осигуровките в сегашният им размер, докато публичните системи, които ги разходват бъдат приведени в състояние на ефективност. Въвеждане на диференцирана данъчна скала за нискодоходните групи работещи.
 6. Налагане на политика на  съюзен икономически протекционизъм в нормативната уредба и  действия на ЕС.
 7. Приемане само на екологично законодателство, основаващо се на разбирането, че качеството на околната среда е в пряка зависимост от нивото на икономическо развитие на една страна.

Социален модел

КОД ще работи за налагане на нов Консервативен социален модел, който осигурява базова солидарност на всеки и предполага стимулиране на личната креативност и инициатива в условията на конкуренция. Просперитетът на нацията и на всеки индивид са резултат на усилията на всички нейни граждани, а не от действията на държавата.

Цел

Обществен модел, в който успехът се базира единствено на образование и работа.

Мерки

 1. Държавата не фаворизира отделни групи, малцинства или сдружения, със специални права за сметка на равнопоставеността на всички.
 2. Обществото не дължи интеграция никому. Единственото изключение са хора с трайна физическа невъзможност да работят.
 3. Всички социални помощи за работоспособни хора се заменят със заплащане за положен труд.
 4. Държавата формира фонд за финансиране на образована раждаемост.
 5. Гражданите, които с данъците върху труда си, финансират подобряването на публичната среда и социалните системи, са в правото си да изискват спазване на същите норми на поведение от тези, които са само ползватели на произведените от други блага. Държавата е длъжна да  наложи спазването на тези норми.

Ценности и културна идентичност

КОД ще работи за налагането на държавна политика, основана на концепцията за българската национална водеща култура.

Българската водеща култура е основана на общите ценности на Европейската цивилизация, които произхождат от Християнството и Възраждането, както и от абсолютната ценност на човека, независимо от пол или индивидуални различия.

Отхвърляме идеята за мултикултурно общество, при която изкуственото изравняване на ценностите, води до тяхното унищожение.

Цел

Отговорна еднонационална държава – член на ЕС, която гарантира запазването на традициите и идентичността ни, като сплотяващи звена между националното ни минало и бъдеще.

Повече за КОД