ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”

I. Общи положения

Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“ („КОД“) е ангажирана с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („ОРЗД“), в местния Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), а също и в други правни актове на Европейския съюз.

В съответствие с ОРЗД и приложимото българското законодателство, политическа партия КОД, регистрирана по фирмено дело 33/19 г. от описа на СГС, се явява Администратор на лични данни.

При използването на интернет страницата ни https://bulgarianconservatives.eu  или когато заявите изричното си желание да получавате информация за политическите активности, програми и дейността на партията, Вие приемате настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни) /накратко „Политиката“/ на КОД.

Вие приемате настоящата Политика и:

– при подаване на молба за членство в КОД;
– при подаване на молба за симпатизант;
– ако сте лице, което участва в политически форуми, събития, срещи, дискусии, организирани от КОД;
– ако сте лице, което участва в организационните структури при организация и участието на КОД в изборни процеси, включително ако сте застъпник на политическата партия при избори;
– ако сте лице, което е в трудови правоотношения с КОД, като и ако сте лице, което извършва услуги за КОД по граждански договор;

Всички останали случаи на лица, за които се прилага настоящата Политика са описани в раздел III от последната.

II. Кой обработва Вашите данни?

КОД е политическа партия, вписана в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ N 9, ет. 2.

Само определени и надлежно упълномощени лица – членове на КОД или служители на КОД, на които това им възложено от председателя на партията или от Националното ръководство на КОД, имат достъп до данните Ви и ги използват единствено за целите, за които са предоставени.

Всички лични данни се обработват в България.

Можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща: hello@bulgarianconservatives.eu или на телефон: +359 89 737 49 77.

 III. За кого се отнася настоящата Политика за поверителност (защита на личните данни)?

Политиката за поверителност (защита на личните данни) посочва защо и как КОД обработва Вашите лични данни, когато сте:

 • Член;
 • Симпатизант;
 • Член на ръководен орган;
 • Служител на КОД;
 • Застъпник на КОД;
 • Контрагент;
 • Представител на държавен орган;
 • Дарител;
 • Посетител на електронната страница;
 • Участник в събития на КОД;
 • Участник в избори за КОД;

 IV. За какви цели обработваме вашите данни?

 • Ако сте служител на КОД, Вашите данни се използват от партията за целите на изпълнение на задълженията на работодателя (КОД) към Вас като служител. Събраните данни се използват за сключване на трудовия договор и за всички първоначални и последващи уведомления, които следва да направи партията към държавни органи. Данните се предават на наши счетоводители, адвокати и/или съветници, които гарантират ниво на защита на личните данни, каквото изисква приложимото законодателство. Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
 • Ако сте член, симпатизант на КОД или застъпник на КОД, Вашите данни се използват от партията за целите на водене на регистър на членовете и свикване и организиране работата на ръководните органи на Партията, в това число, но не само: изготвяне и връчване на покани за събрания и конференции, списъци на членовете, присъствали или представлявани на събранията и/или конференциите, заседанията, протоколи от заседания и/или Национални събрания и др. документи, касаещи състава, работата на върховните органи и законността на свикването и провеждането заседанията им; съхранението на тези документи и представяне на тези документи, вписването/обявяването на решенията на от заседанията на върховните органи в съответните съдебни регистри.Правните основания, на които партията обработва Вашите данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии, Изборния кодекс, както и устава на КОД;
 • Ако сте кандидат-член на партия КОД и сте подали заявление за членство в партията, Вашите лични данни се събират за нуждите на КОД по повод обработването на молбата Ви за членство и процедурите за приемане на нови членове, уредени от устава на партията. Правните основания, на които се обработват личните Ви данни са най-често спазване на задължение по Закона за политическите партии и устава на партията. Правните основания за събиране на данните са Закона за политическите партии, като начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от документите, които ни предоставяте;
 • Ако сте член на ръководен или контролен орган на партията, Вашите лични данни се използват за целите на избора, вписването или освобождаването Ви като член на ръководния орган, в това число, но не само: изготвяне, съхранение и в някои случаи предоставяне в съдебния регистър на декларации, спесимен, и други документи, свързани с избора Ви в ръководните органи, изисквани от приложимото законодателство; изготвяне и съхранение на протоколи от заседанията на ръководните органи и др. Правните основания, на които партията обработва и събира вашите данни са за спазване на законови разпоредби на Закона за политическите партии и други нормативни актове, предвиждащи задължения за КОД. Начинът, по който събираме личните Ви данни, е пряко от Вас и документите, които ни предоставяте;
 • Ако Вие сте контрагент или представител на контрагент на КОД по търговски или облигационен договор или лице, което желае да сключи договор, Вашите данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на договора, вкл. съдебна защита и събиране на вземанията по него. Правните основания, на които КОД обработва Вашите данни са за изпълнение на договора, по който Вие или представляваното от Вас юридическо лице е страна; за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора; легитимен интерес, например, във връзка с правни претенции по договора или събиране на вземанията по него;
 • Ако Вие сте представител на държавен контролен орган, извършващ проверка на дейността на партията, ние ще използваме предоставените от Вас лични данни за целите на осъществяването на проверката, изпълнението или обжалването на съставените в хода на или в резултат на проверката актове, в това число за организиране на проверката и осигуряване на достъп на проверяващите; участие в съставянето на протокола от проверката или съответния акт, с който тя приключва; осъществяване на контакт с Вас във връзка с организиране на проверката или изпълнение на дадени указания; оспорване или обжалване на актове/документи, съставени в хода на или в резултат на проверката. Правните основания, на базата, на които КОД обработва Вашите данни са приложимите процесуални норми от законодателството;
 • Ако Вие сте дарител на партия КОД, обемът от данни, които следва да събираме за дарителите се предопределят от законовите изисквания. Ние ще използваме предоставените от Вас данни единствено за задоволяване нормативните изисквания за изготвянето на регистър на дарителите на политическите партии. Извън изрично предвидените в законодателството данни, данни не се разпространяват публично. Останалите данни се предоставят при нужда на компетентни структури във връзка с контролните им правомощия във връзка с имуществото на партията;
 • Ако Вие сте посетител на уебсайта ни https://bulgarianconservatives.eu, Ви информираме, че не събираме и не обработваме Ваши лични данни. При посещение на уебсайта ни, Партията единствено събира информация, свързана с моделите на поведение на посетителите, за да се открие броя на посетителите в различните части на сайта. Тази информация се обработва само по начин, който не идентифицира субекта на данните. Вид лични данни могат да бъдат обработвани само, в случай че доброволно попълните формата ни за контакт и обратна връзка и желаете да получавате информация за събития, дейността и програмата на ратията. За да се свържем с Вас и отговорим на нуждите Ви ще използваме телефон или електронна поща, предоставени от Вас за обратна връзка;
 • Ако Вие сте участник в събития, организирани от КОД, Вие може да бъдете сниман в материали, които партията да използва за целите на популяризиране на своята политическа дейност, както и за целите на осигуряване на пълна прозрачност и отчетност на дейността на партията пред своите членове, симпатизанти, като и при представяне на политически програми и активности на партията пред гражданите. Възможно е да бъдат събирани данни за Вашите три имена, телефон и имейл адрес за целите на организиране на участието Ви в събитието, съставяне на програмата за събитието, лекционен материал, заснемане на видеа, изпращане на отчети, доклади и материали от проведеното събитие.

Вашите лични данни се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

 V. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме в зависимост от законовите изисквания включват: три имена, адрес (постоянен и адрес по членство в партията), електронна поща, телефонен номер, ЕГН, образование/специалност, месторабота, данни, изискуеми от Закона за политическите парти и/или Изборния кодекс.

 VI. Как и за какъв срок се съхраняват личните данни?

Съхраняваме Вашите лични данни само, докато това е необходимо за осъществяване дейността на партията и при спазване на действащата нормативна уредба в Република България, както следва:

 • За членове, кандидат членове на Партията, симпатизанти, застъпници, участници в избори – за период от 5 години от прекратяване членството.
 • За контрагенти на партията – за период от 5 години от прекратяване на договорните взаимоотношения;
 • За дарители на партията – за период от 5 години от направеното дарение;
 • За участници в събития на КОД – до 1 година след събитието;
 • За всички останали случаи в зависимост от нормативните изисквания за съхранение на данните.

Вашите данни се съхраняват в регистър, който няма достъп до интернет, както и на хартия в надлежно изолиран и обезопасен сейф.

Всяко лице има право на достъп до събраните негови лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им, когато това е приложимо.

Искането следва да се направи чрез писмено известие до централата на партията на адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ N 9, ет. 2 или на адрес на електронна поща: hello@bulgarianconservatives.euр. Заявките се обработват в срок 30 дни от получаването им.

 VII. С кого можем да споделяме вашите лични данни?

КОД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Затова споделяме данните Ви с трети страни, само ако това е наложително и е предвидено в нормативната уредба. Тези трети страни включват държавни органи и институции, счетоводители, адвокати, банки, контролни органи на партията. Разкриване на лични данни може да има при престъпно или потенциално престъпно поведение в случай, че сте обект или засегнат от това поведение.

 VIII. Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от Партията:

 1. Право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните – в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 6. Право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
 8. Право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие
 9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

В съответствие с член 77 от ОРЗД Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg