КОД изпрати закон за лустрация до конституционното мнозинство

Представям на Вашето внимание, Законопроект, чрез който да се създаде законова база за дълго отлаганата и вечно неслучваща се лустрация в България. Макар и закъснял, такъв законов акт ще направи скъсването с влиянието на престъпния комунистически режим необратимо, ще гарантира евроатлантическото бъдеще на България, ще даде възможност за честно развитие на предприемаческата инициатива, освободена от кукловодите на криминалния преход по съветски модел и ще освободи медийната среда и съдебната система от хватката на тези мрежи за влияние.

Законовият пакет, който предлагам се състои от две свързани помежду си части.  Първата част касае промяна на Конституцията на Република България, а втората, основани на тази промяна в Конституцията, промени в Изборния кодекс, в Закона за обществените поръчки, в Закона за съдебната власт и в Закона за радиото и телевизията.

Обръщам се към Вас, като председател на парламентарна група, която е заявила себе си като част от конституционно евроатлантическо мнозинство. Уверен съм, че споделяте факта, че европейско, законово и демократично бъдеще на България не може да има, докато икономическия и обществения живот са контролирани от представителите на миналото и свързаните с тях лица. Призовавам Ви да подкрепите предложените законови промени и да предприемете действия за разглеждането и приемането им в пленарната зала на Българския парламент.

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

З  А  К  О  Н

за допълнение на Конституцията на Република България

(Обн. ДВ. бр.56 от 13 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.)

         параграф единствен. В чл. 6 се създава нова алинея 3 със следния текст:

 „Със закон могат да се налагат ограничения за участие в обществения и стопанския живот в страната на лица, ръководили, участвали и подпомагали дейността на режим, който е признат за тоталитарен, престъпен или човеконенавистен, както и определени със закон свързани с тях лица. “

МОТИВИ

към Закона за допълнение на Конституцията на Република България

Мотивите, с които предлагаме тази промяна в Конституцията са:

  1. В България никога не започна истинска раздяла с престъпния комунистически режим. Той беше обявен за такъв на думи, без никакви реални последствия, които да освободят българите от пипалата на миналото.  Когато един такъв режим не е разграден из основи, той притежава разрушителната сила на нелекуван тумор и неговите метастази прояждат тъканта на обществото.
  2. Нужно е прекъсване на влиянието на мрежите на престъпния комунистически режим, които след 1989г. се пренесоха в обществото ни през  тайните и явни връзки на ДС и кадрите от висшите нива на БКП и ДКМС. Те, макар и формално разформировани, продължиха да се организират по руски образец и осъществиха бандитския преход и преразпределянето на националното богатство. В процеса през годините бяха включени и техните наследници образувайки “капиталистически” кланове в бизнеса и заемайки позиции в политиката и съдебната система. Това отреди последно място на България в Европа и нанесе тежки щети върху цялостното ѝ развитие. Туморът, който не беше отстранен доведе и до морален и ценностен упадък на цялата нация.
  3. В последните две десетилетия неразградените комунистически и агентурни мрежи бяха проводникът на руските корупционни капитали и проникнаха навсякъде в ключовите области на държавата, саботирайки европейското ни развитие.  От служба на съветските си господари, тези хора преминаха директно към служба на нео-имперската доктрина на Путин и навредиха тежко на нашата репутация като съюзник в НАТО и ЕС.

С тези мотиви Ви призоваваме да приемете предложените законови текстове. Очевидно, сега има всички предпоставки това да се случи. Налице е конституционно мнозинство, което черпи своята легитимност от заявените от участниците в него позиции за евроатлантическо бъдеще на България. Такова бъдеще е невъзможно, ако начело на политическия и стопанския живот стоят представителите на тези постсъветски мрежи на влияние. Такова бъдеще е обречено, ако медийната среда се владее от такива хора.

Справедливост и правова държава не може да има, докато съдебната система не бъде освободена от контрола на тези среди.  

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

(Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.)

          § 1. В чл. 2 се създава се нова ал. 3:

            „(3) Със закон могат да се налагат ограничения за участие в обществения и стопанския живот в страната на лица, ръководили, участвали и подпомагали дейността на комунистическия режим.“

               § 2. Създава се раздел „Допълнителни разпоредби“ със следното съдържание:

            „§ 1. Лица по чл. 2, ал. 3 са:

            1.  лицата, заемали някоя от следните длъжности: член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия, член на Общинско или Окръжно дружбено ръководство, член или кандидат-член на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз, член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или първи секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз, главен редактор, член на редакционната колегия или официален кореспондент в чужбина на някой от официалните печатни органи на БКП, БЗНС и ДКМС, а именно вестниците „Работническо дело“, „Земеделско знаме“ и „Народна младеж“, както и щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.

            2. съпрузите и роднините по права линия на лицата по т. 1.“

Преходни и заключителни разпоредби

            § 3. В Изборния кодекс (Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.) се правят следните допълнения:

1. в чл. 244 след съществуващия текст се добавя запетая и думите „и не са лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“

2. в чл. 308 след съществуващия текст се добавя запетая и думите „и не са лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“

3. в чл. 396 ал. 1 след думите „не изтърпяват наказание лишаване от свобода“ се добавя запетая и думите „и не са лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен“

§ 4. В  Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) в чл. 54, ал. 1 се създават нови точки 8 и 9 със следното съдържание:

            „8. Лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

„9. Еднолични търговци и търговски дружества, в които имат участие ограничено и/или неограничено отговорни съдружници, управители и членове на съветите, които  са лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

            § 5. В Закона за съдебната власт (Обн. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.) в чл. 162 се създава нова точка 7 със следното съдържание:

            „7.  не е лице по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

            § 6. В Закона за радиото и телевизията (Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г.) в чл. 82 се създава нова алинея 7 със следното съдържание:

 (7) Медийните услуги или предавания не могат да бъдат спонсорирани от:

            1. Лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

            2. Еднолични търговци и търговски дружества, в които имат участие ограничено и/или неограничено отговорни съдружници, управители и членове на съветите, които са били по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

            § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

            § 8. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерски съвет следва да приеме съответните подзаконови актове, както и да предприеме необходимите структурни и организационни действия за ефективното прилагане на закона.

            § 9. Параграфи 3 – 5 имат действие за срок от 10 годни от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“.

МОТИВИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

Мотивите с които предлагаме тази промяна в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен са:

  1. В България никога не започна истинска раздяла с престъпния комунистически режим. Той беше обявен за такъв на думи, без никакви реални последствия, които да освободят българите от пипалата на миналото.  Когато един такъв режим не е разграден из основи, той притежава разрушителната сила на нелекуван тумор и неговите метастази прояждат тъканта на обществото.
  2. Нужно е прекъсване на влиянието на мрежите на престъпния комунистически режим, които след 1989г. се пренесоха в обществото ни през  тайните и явни връзки на ДС и кадрите от висшите нива на БКП и ДКМС. Те, макар и формално разформировани, продължиха да се организират по руски образец и осъществиха бандитския преход и преразпределянето на националното богатство. В процеса през годините бяха включени и техните наследници образувайки “капиталистически” кланове в бизнеса и заемайки позиции в политиката и съдебната система. Това отреди последно място на България в Европа и нанесе тежки щети върху цялостното ѝ развитие. Туморът, който не беше отстранен доведе и до морален и ценностен упадък на цялата нация.
  3. В последните две десетилетия неразградените комунистически и агентурни мрежи бяха проводникът на руските корупционни капитали и проникнаха навсякъде в ключовите области на държавата, саботирайки европейското ни развитие.  От служба на съветските си господари, тези хора преминаха директно към служба на нео-имперската доктрина на Путин и навредиха тежко на нашата репутация като съюзник в НАТО и ЕС.

С тези мотиви, Ви призоваваме да приемете предложените законови текстове. Очевидно, сега има всички предпоставки това да се случи. Налице е конституционно мнозинство, което черпи своята легитимност от заявените от участниците в него позиции за евроатлантическо бъдеще на България. Такова бъдеще е невъзможно, ако начело на политическия и стопанския живот стоят представителите на тези постсъветски мрежи на влияние. Такова бъдеще е обречено, ако медийната среда се владее от такива хора. Справедливост и правова държава не може да има, докато съдебната система не бъде освободена от контрола на тези среди.