Купените гласове на неграмотните подменят волята на образованите българи

Партия КОД инициира промяна в Конституцията на Република България, която да наложи допълнителна положителна квалификация за завършено основно образование за участието в изборния процес.

За тази цел, в съответствие с предвидените в основния закон на държавата правомощия за конституционна инициатива, председателят на партията Петър Москов изпрати предложенията на ПП КОД за промяна в Конституцията до президента и всички народни представители.

До ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“

за реализиране от Президента на Република България и/или народните представители от 44-то Народно събрание на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в частта ѝ по отношение на нормите, уреждащи реализирането на избирателни права

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“ (ПП КОД) е приела за свой приоритет възраждането и поддържането на модерна България. Част от работата на партията е свързана с разработването на разумни и отговарящи на обществените очаквания предложения за нормативни промени, както и за изменение, допълнение и усъвършенстване на съществуващите закони.

ПП КОД се обръща към всички Вас, на които Конституцията на Република България (КРБ) е възложила правото на инициатива за изменение и допълнение в последната, с предложение за подготовка и внасяне в Народното събрание на закон за изменение и допълнение на КРБ, с който да бъдат прецизирани изискванията към субектите, притежаващи избирателни права.

Нашето предложение и основните мотиви към него са изложени тук по-долу.

Предлагаме изменение на чл. 42, ал. 1 Конституцията на РБ, като след думите „18 години“ от текста на разпоредбата да се добавят думите „и придобили основно образование“.

След предложението за промяна разпоредбата следва да придобие следната редакция на текста: 

„Чл. 42 (1) Гражданите, навършили 18 години и придобили основно образование, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.“.

Кратки мотивите към направеното предложение:

Според чл. 53, ал. 2 от Конституцията на РБ училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. В рамките на определения от нормата възрастов праг се очаква придобиването на основно образование. С оглед на това предлагаме изискването за завършено основно образование да бъде добавено към чл. 42, ал. 1 в  Конситуцията на РБ, като допълнително условие за правото на гласуване.

Конституцията е основният закон и като такъв нейните принципи и норми следва да бъдат отразени точно в другите закони в държавата.

Убедени сме, че никой не може да черпи права от едни норми на Конституцията при очевидно и доказано неизпълнение на изискванията на други норми, също предвидени в нея. Вярваме, че правомерното поведение в едно демократично общество, каквото е българското, се реализира с едновременното съществуване на права и техните реципрочни задължения.

Липсата на задължителна образователна квалификация при гласуване допуска осъществяване на управлението на държавата чрез хора без базова интелектуална, образователна и социална зрялост. Това създава недоверие и демотивация за участие в изборния процес, а е и основна предпоставка за осъществяването на контролиран вот и подменя същността на демокрацията.

Конституционният законодател е предвидил изначално, че изборни права могат да упражняват само граждани, които притежават определени знания, умения и социален опит. Това е постигнато чрез въвеждането на едно позитивно изискване – лицето да е навършило 18 години (т.е. с възрастта да е достигнало до определена интелектуална и социална зрялост) и чрез въвеждането на една отрицателна предпоставка за лицата – да не са поставени под запрещение (т.е. лицата да не страдат от посочените в закон заболявания, които водят до нарушения в тяхната психика и волеизявления).

Очевидно, и според сега действащия конституционен текст е от значение какво е интелектуалното ниво на гражданите, на които се признават избирателни права.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Водени от казаното до тук, считаме, че предложението на партия КОД за изменение и допълнение в Конституцията на РБ в частта ѝ по отношение на реализирането на избирателни права в Република България съответства в цялост и на сега действащите норми на Конституцията на РБ и е гаранция за реализирането на пълноценен и непорочен изборен процес.

Призоваваме Ви към реализирането на законодателна инициатива, която ще осигури едно нормално и зряло отношение към управлението, и функционирането на нашето общество.

С УВАЖЕНИЕ

ПЕТЪР МОСКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОД