Москов внася пълна лустрация за зависимите от БКП и ДС

Партия КОД изпрати до председателя на НС и председателите на парламентарните групи на партиите от управляващото мнозинство текстове за лустрация, предложени за изменение и допълнение към Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Това, което предлагаме ние е да се допълни Конституцията, като се създаде в чл. 6 нова алинея 3, която да гласи: „Със закон могат да се налагат ограничения за участие в обществения и стопанския живот в страната на лица, ръководили, участвали и подпомагали дейността на режим, който е признат за тоталитарен, престъпен или човеконенавистен, както и за свързани с тях лица. “

  ДО:

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА   

 НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПП ГЕРБ

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

Г-Н ВАЛЕНТИН КАСАБОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме на Вашето внимание изготвеният от партия „Консервативно обединение на десницата“ проект за Закон за изменение и допълннение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Мотивите ни да поискаме разглеждането и приемането на този законопроект от Парламента са следните:

В несправедливият престъпен свят на Комунизма номеклатурата на БКП и ДС представляваше “елитът” на нацията. След краха на този нечовешки строй, тази „елитна“ прослойка човекомразци не беше наказана нито за престъпленията, извършени срещу собствения си народ, нито за престъпленията си според Хартата за Правата на Човека на ООН.

В последвалите десетилетия тази номеклатура се реорганизира и мина зад кулисите на публичната политика, инфилтрира новите демократични институции, включително  службите за сигурност и се превърна в онова, което днес се нарича с името “Задкулисие”. С невъзможността ни като общество да накажем десетките години престъпления, позволихме това задкулисие да се превърне в легитимен участник в разграбването на публичния ресурс на обществото, закриляно от закони, безразлични към истинското право и максимално защитаващи мними либерални ценности.

Вследствие на  политически мимикрии и ненаказани престъпни практики, този кръг хора успя да се превърне в основен фактор контролиращ банки, медии, обществени поръчки, съдебна система, вътрешна сигурност и нравствената атмосфера в българското общество. Заради острото чувство за несправедливост, мнозина загубиха вярата си в предимствата на демократичното общество и милиони напуснаха страната си. 

Целите на предложеният от КОД законопроект са откъсване на висшите партийни функционери и свързаните с тях в житейски план и по смисъла на Търговския закон лица от:

Ø Достъп до публичен финансов ресурс, през забрана да бъдат бенефициенти по обществени поръчки на стойност над 100 000лв. за срок от 10 години от приемането на закона. 

Ø Влияние върху съдебната власт, чрез въдеждане на допълнителни изисквания за заемането на позициите съдия, прокурор.

Ø Влияние върху медийната среда, през забрана за спонсориране на медийни услуги или предавания от лица – бивши ръководни партийни функционери, сътрудници на ДС и свързаните с тях лица. 

В кръга на лицата, за които горните ограничения ще важат попадат, заемалите някоя от следните длъжности: член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия, член на Общинско или Окръжно дружбено ръководство, член или кандидат-член на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз, член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или първи секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз, главен редактор, член на редакционната колегия или официален кореспондент в чужбина на някой от официалните печатни органи на БКП, БЗНС и ДКМС, а именно вестниците „Работническо дело“, „Земеделско знаме“ и „Народна младеж“, както и щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност. Както и съпрузите и роднините по права линия на на въпросните лица. 

През годините на прехода точно тези хора, и свързаните с тях лица, организираха лотарията на стопанския и законов хаос и превърнаха политическото си влияние в икономическа и медийна власт. Така България попадна в хватката на контролираната демокрация, дирижирана изцяло от върхушката на престъпната комунистическа държава. 

Това е червената нишка, която свързва комунистическата номенклатура, криминалните групировки на прехода и днешната олигархия, имунизирани срещу всякаква форма на ефективно политическо и законово противодействие.

Убедени сме, че истинската битка с олигархията и мафиотизираната държава не минава през отговора на въпроса „кой“, а на въпроса „защо“. Нужна е политическа воля, превърната в закон, неподлежащ на тълкуване. Такова законодателство, наложено от политици, които атакуват причината, а не отделни проявления на последствията е вододелът между фалшивите антикомунистически и антиолигархични алтернативи и истинският процес на промяна. 

В предложението за тази законова промяна сме водени от вярата, че правото не може да бъде ценностно неутрално по отношение на общочовешките морални ценности. Ръководителите на комунистическия режим и свързаните с тях лица, по смисъла на този законопроект, не могат да черпят законова легитимност от факта, че са се възползвали от политическата си власт по време на режим, който е  тоталитарен по същността си и нихилистичен по отношение на човешките права, и са я трансформирали в икономическо господство.  Принципът на равенство пред закона не изключва правото законодателно да се установят конкретни изисквания за заемане на определени постове и длъжности или за участие в определени обществени дейности.

С настоящите  законови предложения, КОД цели да възстанови и коригира пропуски към закон, приет от Парламента, с липсващи конкретни клаузи за изключване на реалните субекти, виновни за нанесените вреди от Комунизма и да осъществи прекъсване на престъпни и вредни за България практики и мрежи на влияние и финансови облаги за наследниците и представителите на един престъпен по българските закони политически режим.

Прилагаме конкретното предложение за Закон за изменение и допълннение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

Д-р Петър Москов: 

/Председател на партия 

„Консервативно обединение на десницата“/

Дата: 20.07.2020 г. 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен

(Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.)

§ 1. В чл. 2 се създава се нова ал. 3:

„(3) Със закон могат да се налагат ограничения за участие в обществения и стопанския живот в страната на лица, ръководили, участвали и подпомагали дейността на комунистическия режим.“

§ 2. Създава се раздел „Допълнителни разпоредби“ със следното съдържание:

„§ 1. Лица по чл. 2, ал. 3 са:

1.  лицата, заемали някоя от следните длъжности: член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия, член на Общинско или Окръжно дружбено ръководство, член или кандидат-член на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз, член или секретар на Общински (Районен), Окръжен (Градски) комитет, член, кандидат-член, секретар или първи секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз, главен редактор, член на редакционната колегия или официален кореспондент в чужбина на някой от официалните печатни органи на БКП, БЗНС и ДКМС, а именно вестниците „Работническо дело“, „Земеделско знаме“ и „Народна младеж“, както и щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност.

2. съпрузите и роднините по права линия на лицата по т. 1.“ 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. В  Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г.) в чл. 54, ал. 1 се създават нови точки 8 и 9 със следното съдържание:

„8. Лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

„9. Еднолични търговци и търговски дружества, в които имат участие ограничено и/или неограничено отговорни съдружници, управители и членове на съветите, които  са лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

§ 4. В Закона за съдебната власт (Обн. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 10 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г., доп. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2020г.)  в чл. 162 се създава нова точка 7 със следното съдържание:

„7.  не е лицепо чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

§ 5. В Закона за радиото и телевизията (Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., доп. ДВ. бр.99 от 11 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.44 от 29 Май 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.) в чл. 82 се създава нова алинея 7 със следното съдържание:

 (7) Медийните услуги или предавания не могат да бъдат спонсорирани от:

1. Лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.

2. Еднолични търговци и търговски дружества, в които имат участие ограничено и/или неограничено отговорни съдружници, управители и членове на съветите, които са били по чл. 2, ал. 3 от Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен.“

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 7. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерски съвет следва да приеме съответните подзаконови актове, както и да предприеме необходимите структурни и организационни действия за ефективното прилагане на закона. 

§ 8. Параграфи 3 – 5 имат действие за срок от 10 годни от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“.