УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНЕИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

УСТАВ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНЕИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛИ

„Консервативно обединение на десницата“ (КОД) е политическа партия със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 9, ет. 2, ап. 3

КОД е дясна консервативна и европейска политическа партия, за която политическата свобода следва да се гради върху европейската християнска цивилизация и нейните ценности. За нас демокрацията, освен парламентарна форма на управление, е баланс, разбиране и зачитане на европейската общност от суверенни нации, обединени в солидарно усилие за просперитет и нарастващо благоденствие.

Това предопределя категоричното ни противопоставяне на следните социални явления:

  • подмяната на икономическия фундамент на дясното, което цели създаването на икономика, базирана на ниска цена на труда и ограничаване на държавата до невъзможност да изпълнява същностните си функции;
  • подмяна на ценностния фундамент на дясното, което се изразява вприемането и защитата на естествените различия между хората, традициите, обичаите, религията и здравия смисъл, залегнал в поведението на повечето хора.

Основните цели на партията са:

  • Налагането на държавна политика, основана на концепцията, че българската национална култура е водеща култура;
  • Отхвърляне на идеята за мултикултурно общество, при която изкуственото изравняване на ценностите води до тяхното унищожение;
  • Защитата на българската национална идентичност и превръщането на образованието в ценност от национално и стратегическо значение;
  • Запазването на традициите и идентичността ни, като сплотяващи звена между националното ни минало и бъдеще.

Графичен символ на партията е стилизирано изписване на абревиатурата „КОД“, като в центъра на буквата „О“ има зелен квадрат, а в левия долен край на буквата „Д“ има червен квадрат. До абревиатурата „КОД“ се изписва с главни букви името на партията „Консервативно обединение на десницата“, а под тях във черен правоъгълник с бели главни букви се изписва „СВОБОДА И ВСЕКИМУ СВОЕТО!“.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл. 1. (1) Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който приема настоящия Устав и споделя обявените принципи и програма, може да членува в партията.

(2) Членството е индивидуално в Областните организации на партията, респективно в общинската организация по постоянен или настоящ адрес към съответната Областна организация.

(3) Приемането за член се извършва въз основа на подадено писмено или електронно (от официалната страница на партията) заявление от кандидата до Областен председател или Общински председател (според постоянен или настоящ адрес), или до Главния секретар на партията.

Подадените от кандидата документи се изпращат за утвърждаване от Националното ръководство чрез Главния секретар. Националното ръководство се произнася с решение на първото си редовно заседание след датата на подаване на декларацията за членство.

(4) Членството възниква от момента на утвърждаване на приема от Националното ръководство, като новоприетият член се вписва в съответния електронен регистър на партията в срок до 24 часа след решението за прием.

(5) Отказ за членство може да бъде обжалван в 7-дневен срок от уведомяването пред Партийния арбитражен орган, който трябва да се произнесе в 7-дневен срок.

(6) Съгласно българското законодателство не се допуска членство в друга политическа партия в страната.

(7) В партията не могат да членуват военнослужещи, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователи, прокурори, съдии, служителите в дипломатическа служба.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 2. Всеки член има право:

1. да участва във формиране на политическите решения в организациите, в които членува, както и в органите на партията, в които участва;

2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията, за кандидат на партията в местни, парламентарни, президентски избори или в избори за Европейски парламент по установения за това ред;

3. да сезира Партийния арбитражен орган за нарушения на Устава;

4. да бъде информиран за текущата политика, събрания, решения и други активности в партията.

Чл. 3. Всеки член е длъжен:

1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи;

2. да защитава престижа и доброто име на партията и нейните органи;

3. да работи за постигане на целите на партията;

4. да плаща членски внос.

Чл. 4. За нарушения на Устава на членовете на партията могат да бъдат налагани следните наказания:

1. забележка;

2. отстраняване от заемана партийна длъжност за срок до 1 година;

3. изключване от партията.

Чл. 5. Председателят и заместник-председателите не могат да заемат други партийни длъжности в партията.

Чл. 6. (1) Членството се прекратява с напускане, изключване, смърт или поставянето под пълно запрещение, при заемането от съответен член на длъжност, за която със закон е предвидена забрана за членство в партийни организации, при неплащане на членски внос в срок от 6 (шест) месеца или при прекратяване на партията.

(2) Заявление за прекратяване на членството се подава до Главния секретар. Главният секретар е длъжен да заличи членството в електронния регистър в срок от 7 дни от получаването на заявлението и да уведоми за това Националното ръководство и подателя на заявлението.

(3) При прекратяване на членството в партията поради неплатен членски внос, лицето, за което са настъпили обстоятелствата по прекратяване на членството запазва участието си в  организацията с права на симпатизант.

IV. СИМПАТИЗАНТИ

Чл. 7. (1) Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който желае да участва в дейността на партията, без да е партиен член, може да бъде регистриран като симпатизант с посочените в този Устав права.

(2) Регистрацията е индивидуална в областните или общинските структури на партията и всеки от регистрираните в партийния електронен регистър на симпатизантите получава редовно информация относно дейността и активностите на партията.

(3) Регистрацията на симпатизант се извършва въз основа на подадено писмено или електронно заявление от кандидата до Главния секретар.

Заявлението се изпраща за утвърждаване от Националното ръководство чрез Главния секретар. Националното ръководство се произнася с решение на първото си редовно заседание след датата на подаване на заявлението.

(4) Регистрацията възниква от момента на утвърждаване на регистрацията на нов симпатизант от Националното ръководство, като същият се вписва в съответния електронен регистър в срок до 24 часа след решението за прием и се уведомява за това от Главния секретар.

(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7-дневен срок от уведомяването пред Партийния арбитражен орган, който трябва да се произнесе в 7-дневен срок.

(6) В партията не могат да се регистрират като симпатизанти лица, които членуват в други партии.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИМПАТИЗАНТИТЕ

Чл. 8. Всеки регистриран симпатизант има право:

1. да участва във формиране на политическите решения на партията;

2. да избира и да бъде избиран за кандидат на партията в местни, парламентарни, президентски избори или избори за Европейски парламент по установения за това ред, но няма право да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;

3. да бъде информиран за текущата политика, събрания и активности в партията, да иска и да получава информация от партийните органи.

Чл. 9. Всеки регистриран симпатизант е длъжен:

1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи;

2. да защитава престижа и доброто име на партията и нейните органи;

3. да работи за постигане на целите на партията.

Чл. 10. Симпатизантите на партията могат да бъдат заличени от регистрите, в случай че се установи нарушение на някое от задълженията по чл. 9.

Чл. 11. (1) Заличаването на симпатизант от регистрите става със заявление до Главния секретар, който извършва заличаването в срок от 7 дни от получаване на заявлението и уведомява за това Националното ръководство и съответния симпатизант. Заличаване на симпатизант се извършва и при смърт, поставянето му под пълно запрещение, при прекратяване на партията или по силата на закон.

VI. СТРУКТУРИ

Чл. 12. Организационната структура на партията се състои от областни организации и от национални, областни и общински клубове – в страната и в чужбина.

КЛУБОВЕ

Чл. 13. (1) Клубове могат да бъдат национални, областни и общински (районни) и се формират на принципа на професионални или други интереси, или за отстояване на конкретни политики и са структурни единици на партията.

(2) Учредяването на клуб става след решение на Националното ръководство по предложение на инициативен комитет от минимум пет лица, които приемат правилник за дейността си и предлагат наименование на клуба. Учредителите на клуб, които не са членове на партията, стават членове по реда на чл.1.

(3) Може да има само един клуб от даден вид на територията на една община.

(4) При прекратяване на дейността на клуб неговите членове и симпатизанти остават членове и симпатизанти в съответната областна организация/общинска организация.

ОБЛАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 14. (1) Областната организация се състои от всички членове и симпатизанти на територията на една област и включват всички общински структури и клубове на територията на областта.

VII. ОРГАНИ

Чл. 15. (1) Органи на партията са:

1. Национално събрание

2. Национално ръководство

3. Председател

4. Главен секретар

5. Областно събрание

6. Областно ръководство

7. Общинско събрание

8. Общинско ръководство

9. Събрание и ръководство на клуб

10. Национален съвет

11. Партиен арбитражен орган

НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл. 17. (1) Националното събрание се свиква и действа на делегатски принцип. Общият брой и квотата на делегатите от общините за Националното събрание се определя на базата на организационното състояние на структурите въз основа на решение на Националното ръководство.

(2) Делегати по право на Националното събрание са: членовете на Националното ръководство; Главният секретар, народните представители, министрите, заместник-министрите, областните управители, евродепутатите, които са членове на партията; председателите на областните и общинските организации, председателите на клубове и членовете на Партийния арбитражен орган.

 (3) Представителите на Националния съвет към партията участват в Националното събрание със съвещателен глас.

Чл. 18. (1) Националното събрание се свиква от Председателя най-малко веднъж на две години.

(2) Националното събрание може да се свиква и по решение на Националното ръководство.

(3) Националното събрание се свиква с покана, която се публикува на интернет страницата на партията, не по-късно от две седмици преди датата на провеждането му. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа,  мястото и начина на провеждането на Националното събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 19. (1) Националното събрание:

1. приема, изменя и допълва Устава;

2. приема програмните документи и решения, определящи политиката на партията;

3. избира Председател и по негово предложение – заместник-председатели и членове на Националното ръководство;

4. избира членове на Партийния арбитражен орган в състав от 3 до 5 членове за решаване на спорове и конфликти;

5. приема финансовия отчет на Националното ръководство;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията.

(2) Националното събрание е законно, ако присъстват повече от половината от делегатите. Решенията на Националното събрание по чл. 19, ал. 1, точки 1 и 6 се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите делегати. Останалите решения се вземат с мнозинство от присъстващите делегати.

(3) Първият избор на Председател, заместник-председатели, Главен секретар и членове на Партийния арбитражен орган се провежда по време на учредителното събрание на партията по ред, приет с дневния ред за провеждане на събранието.

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО

Чл. 20. (1) Националното ръководство е висш ръководен орган на партията в периода между националните събрания.

(2) Решенията на Националното ръководство в кръга на правомощията му са задължителни за всички членове, симпатизанти, структури и органи на партията, с изключение на Националното събрание и Националния съвет.

Чл. 21. (1) Националното ръководство се състои от общо 6 до 12 души, като по право членове на Националното ръководство на партията са Председателя и заместник-председателите. Националното ръководство се избира за срок от четири години.

(2) Националното ръководство определя измежду членовете си и народните представители от партията отговорници за дейността на партията по ресори.

(3) Главният секретар и областните председатели могат да участват в заседанията на Националното ръководство и да дават предложения или да изразяват мнения и становища по обсъжданите въпроси и приеманите решения, но нямат право на глас.

Чл. 22. (1) Националното ръководство заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията се свикват и ръководят от Председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Националното ръководство заместник-председател.

(2) По покана на Председателя народните представители, министрите, заместник-министрите, евродепутатите и областните управители, които са членове на партията, участват в разширен състав на заседанията на Националното ръководство с право на съвещателен глас.

(3) Националното ръководство може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Националното ръководство, по инициатива на Председателя, може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Националното ръководство.

Чл. 23. Националното ръководство:

1. взема решения по всички въпроси за дейността на партията, които не са от компетенцията на Националното събрание;

2. определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика;

3. осъществява оперативното национално политическо ръководство на партията;

4. приема решения по текущи политически въпроси и определя взаимоотношенията с други политически партии и неправителствени организации;

5. определя стратегията на парламентарната дейност на партията;

6. приема правилници и ръководства за прилагане на настоящия Устав;

7. подготвя, провежда и носи отговорност за кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за Европейски парламент; отговаря за представянето на всички видове избори и създава правилник за тяхното провеждане и за формирането и дейността на съответните изборни щабове;

8. определя комисия по подбор и подготовка на кандидати за изборни длъжности;

9. утвърждава кандидатите и подредбата в листите за местни, парламентарни, президентски избори и избори за Европейски парламент;

10. създава условия и планира дейности за повишаване на квалификацията и развитие на членовете на партията;

11. планира и развива международната дейност на партията;

12. приема рамка на националния бюджет на партията, който отчита пред Националното събрание;

13. избира и освобождава Главен секретар – по предложение на Председателя, с изключения на първия избран Главен секретар, който се избира по предложение на Председателя на учредителното събрание на партията;

14. насрочва национални събрания и национални съвещания чрез Главния секретар;

15. може да отлага събрания на всички структури, органи на партията, с изключение на Националното събрание и Партийния арбитражен орган, както и да отменя решения на регионални структури или тематични клубове, в случай че противоречат на Устава или са в разрез с решения за национална политика на съответните органи съгласно този Устав.

16. номинира, избира и освобождава председателите на областните организации с мандат от две години;

17. издава решения за създаването на тематични клубове по реда предвиден в чл. 13, ал. 2 от този Устав и утвърждава техните правилници.;

18. освобождава председателите на национални клубове;

19. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

20. в случай на необходимост може да назначи временно изпълняващи органи до провеждане на изборни събрания за период, не по-дълъг от 6 месеца;

21. утвърждава състава на Националния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 24. (1) Председателят ръководи, управлява и представлява партията.

(2) Председателят:

1. насрочва заседанията на Националното събрание;

2. насрочва и председателства заседанията на Националното ръководство и предлага техния дневен ред;

(3) При отсъствие на Председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.

(4) При подаване на оставка Председателят  незабавно свиква Национално събрание, като го насрочва в срок не по-късно от  три месеца. Председателят продължава да упражнява функциите си до провеждане на събранието, което разглежда и гласува подадената оставка.

(5) При смърт или поставяне под запрещение функциите на Председател се поемат от един от заместник-председателите на партията, определен от Националното ръководство, което насрочва Национално събрание в срок до шест месеца.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 25. Главният секретар е национален изпълнителен оперативен орган към Националното ръководство и участва в неговите заседания без право на глас.

Чл. 26. Главният секретар:

1. отговаря за организационното развитие на партията съвместно с Председателя и Националното ръководство и подпомага дейността на всички органи и структури на партията;

2. анализира дейността на всички структури и регионални органи на партията и осъществява контрол по изпълнение на решенията на Националното събрание и Националното ръководство;

3. осъществява общо ръководство на администрацията на партията и пряко ръководство на организационния отдел;

4. отговаря за електронния регистър с всички членове, симпатизанти, структури и протоколи на партията и удостоверява верността на вписаните данни;

Чл. 27. (1) Главният секретар осъществява дейността си под ръководството на Председателя.

(2) Националното ръководство на партията може да възлага конкретни задачи и да делегира допълнителни права на Главния секретар с нарочно решение.

ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ

Чл. 28. Областното събрание е висш орган на областната организация.

Чл. 29. Решенията на Областното събрание са задължителни за всички организации и клубове на територията на областта.

Чл. 30. (1) Областното събрание се провежда с всички членове на територията на областта или на делегатски принцип след съгласуване с Националното ръководство и по реда, установен в правилник на Националното ръководство.

(2) На Областно събрание, на което се номинират кандидати за парламентарни избори и избори за Европейски парламент, провеждано с всички членове, могат да гласуват и всички симпатизанти, регистрирани най-рано 4 месеца преди неговото обявяване със съответните права по този Устав.

(3) При областно събрание на делегатски принцип делегати по право на Областното събрание са: народните представители от съответната област, областните управители, общинските кметове и общинските съветници, които са членове на партията, областното ръководство.

(4) На отчетно-изборно областно събрание присъстват един член на Националното ръководство и Главният секретар. Ако не са членове на съответната областна организация, те имат право на съвещателен глас.

Чл. 31. (1) Областното събрание се свиква от областния председател най-малко веднъж годишно и в срок до два месеца след парламентарни и местни избори. То може да бъде свикано и по решение на Националното ръководство чрез Главния секретар. Събранието се свиква с уведомление на всички членове и симпатизанти чрез официалната интернет страница на партията не по-късно от 7 (седем) дни преди неговото провеждане.

Чл. 32. Областното събрание:

1. формира политика и приема програма за дейността на партията в съответната област съгласно решенията на Националното събрание и Националното ръководство;

2. избира двама заместник – председатели на Областния председател по номинация на Областния председател с мандат от две години;

3. приема номинациите по чл. 37, ал. 1, т. 3 от общинските събрания в съответната област и представя предложение за състав и подредба на кандидатурите в срок и по начин, уреден в правилник, издаден от Националното ръководство.

4. номинира кандидати за парламентарни избори и избори за Европейски парламент и други изборни длъжности в съответния избирателен район.

ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО

Чл. 33. (1) Областното ръководство се състои от председател и двама заместник-председатели.

(2) При необходимост Областното ръководство избира областен организационен секретар и областен ковчежник по предложение на областния председател.

Чл. 34. Областният председател:

1. свиква и председателства Областното събрание и определя дневен ред за провеждането му;

2. провежда политиката и изпълнява решенията на националните органи на партията, координира и информира Областното събрание, членовете и симпатизантите на партията за следваната политика и техните решения;

3. информира Националното ръководство за дейността на областната организация, както и за дейността на областните клубове и представителства и представя направени от тях предложения за национална политика;

4. отчита се веднъж годишно пред Областното събрание за получените приходи и направените разходи;

5. представлява партията пред областната администрация, регионалната избирателна комисия, областните избирателни комисии и областните ръководства на коалиционни партии и партньори;

6. подготвя съвместно с областния изборен щаб кампаниите за парламентарни и президентски избори и избори за Европейски парламент и носи отговорност за тях;

7. представлява партията в общините и населените места от областта.

8. създава условия и подпомага учредяването на нови общински структури и клубове и контролира дейността им;

9. при отсъствие на областния председател функциите му се изпълняват от посочен от него заместник областен председател със специално делегирани права;

ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) Висш орган на общинската организация е Общинското събрание. В общинските събрания участват всички членове и симпатизанти на партията на територията на съответната община.

(2) На отчетно-изборно общинско събрание присъстват: областният председател или друг член на Областното ръководство и Главният секретар. Ако не членуват в съответната Общинска организация, те са с право на съвещателен глас.

Чл. 36. Общинското събрание се свиква от ръководството най-малко веднъж в годината и в срок до два месеца след провеждане на парламентарни или местни избори. То може да бъде свикано и по искане областния председател или по решение на Националното ръководство, като се отправя покана до всички членове и симпатизанти и се обявява на официалната интернет страница на партията, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.

Чл. 37. Общинското събрание:

1. формира политика и приема програма за дейността на партията в съответната община съгласно решенията на Националното събрание, Националното ръководство и Областното ръководство;

2. избира общински председател по номинация на Областното ръководство и по негово предложение – двама заместник – председатели с мандат от две години;

3. номинира кандидати за парламентарни, местни избори и избори за Европейски парламент и други изборни длъжности в съответния избирателен район и ги представя на Областното събрание. Номинации могат да правят и отделни членове на партията от съответната община, в случай че на територията на общината не е създадена партийна структура.

4. решава всички неуредени в Устава на партията въпроси за общината;

5. определя териториалното разпределение при подготовката на изборни кампании и посочва отговорници по избирателни секции;

ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО

Чл. 38. (1) Общинското ръководство се състои от председател и двама заместник-председатели.

(2) При необходимост Общинското ръководство избира организационен секретар и ковчежник по предложение на Общинския председател.

Чл. 39. Общинското ръководство:

1. провежда политиката и изпълнява решенията на националните и областните органи и Общинското събрание на територията на общината;

2. координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика и осъществява връзка с Областното ръководство и Националното ръководство на партията;

Чл. 40. (1) Председателят представлява общинската организация на партията в общината, свиква и ръководи Общинските събрания предлага техния дневен ред.

(2) Председателят носи отговорност за провеждането на кампаниите за местни избори.

(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.

(4) При подаване на оставка, напускане или смърт, функциите на председател се поемат от един от заместник-председателите по решение на Областния ръководител, който свиква Общинско събрание в срок до 2 месеца или по решение на Националното ръководство.

СЪБРАНИЕ И РЪКОВОДСТВО НА КЛУБ

Чл. 41. (1) Всеки клуб избира свой представител с мандат от две години на отчетно-изборно събрание с всички свои членове.

(2) Всички отчетно-изборни събрания се обявяват не по-късно от 7 дни преди провеждането им на интернет страница на партията и се съгласуват с Главния секретар, който уведомява всички членове и симпатизанти. При наличие на интерес председателите на областни и общинските организации, членовете на Националното ръководство, Главният секретар или упълномощени от него служители от организационния отдел на партията могат да участват на събранието със съвещателен глас.

(3) Всеки клуб извършва своята дейност съгласно правилник, одобрен от Националното ръководство на партията;

Чл. 42. (1) Всеки председател на клуб ръководи дейността му съгласно приетите правилници и докладва периодично за нея пред съответните органи на партията.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 43. Националният съвет е национален съвещателен орган на партията.

Чл. 44. (1) Националният съвет включва председателите на общински и областни организации, председателите на национални и областни клубове, членовете на Националното ръководство, Главния секретар, народните представители, министрите и заместник-министрите, евродепутатите, областните управители, общинските кметове и общинските съветници, които са членове на партията, лица, които не са членове на партията, но са предложени и поканени от Председателя на партията или от членовете на Националното ръководство.

(2) По време на изборна кампания в Националния съвет участват и председателите на областни изборни щабове, а по време на изборната кампания за местни избори – и председателите на общински изборни щабове.

(3) Националният съвет се свиква от Националното ръководство.

Чл. 45. Националният съвет:

1. изслушва докладите на областните и общинските председатели и председателите на национални клубове;

2. приема насоки за националната, областна и коалиционната политика на партията;

3. приема резолюции и декларации.

ПАРТИЕН АРБИТРАЖЕН ОРГАН

Чл. 46. (1) Партийният арбитражен орган е национален контролен орган и осигурява съответствие между дейността на членовете и ръководните органи на партията и разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, като:

1. решава спорове, свързани с нарушаването на този Устав и неспазване на решения на партийни органи или отделен член или симпатизант;

2. произнася се по отправените сигнали и жалби във връзка с решения Националното ръководство;

3. съдейства за помирение при възникнали конфликти в партията.

(2) Партийният арбитражен орган се произнася по всеки писмен сигнал от член или орган на партията, или от всеки кандидат за член или за симпатизант.

(3) Партийният арбитражен орган налага наказанията „забележка“ и „отстраняване от заемана партийна длъжност за срок до 1 година“.

(4) Партийният арбитражен орган когато прецени, че са налице основания за налагане на наказание „изключване от партията“ отправя мотивирано предложение до Националното ръководство. Решението за налагане на наказание „изключване от партията“ се взима от Националното ръководство.

Чл. 47. Партийният арбитражен орган изслушва заинтересованите страни и събира доказателства, преди да се произнесе, като е длъжен да реши спора в едномесечен срок.

Чл. 48. Партийният арбитражен орган може да предлага помирение на страните, включително с участието на външен професионален медиатор. При постигане на помирение, което отговаря на разпоредбите на настоящия Устав и действащото законодателство, производството се прекратява.

Чл. 49. Партийният арбитражен орган може, според своята компетентност, да анулира решение на орган при установено нарушение на Устава и да наложи някое от предвидените в Устава наказания.

Чл. 50. Партийният арбитражен орган се избира от Националното събрание в състав от 3 до 5 членове, включително председател, като се предпочитат лица с юридическо образование, за срок от 5 години или до избор на нов състав.

Чл. 51. (1) Решенията на Партийния арбитражен орган са окончателни, като в случаите на участие в решаването на спора на външен професионален медиатор, неговото становище не е обвързващо за крайното решение на Партийния арбитражен орган.

(2) Дейността и процедурите на Партийния арбитражен орган се уреждат от правилник, приет от Националното ръководство.

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл. 52. (1) Кандидатите за изборни длъжности се определят на базата на личните политически умения и знания и на доверието от страна на партията и симпатизантите.

 (2) Процедурите и правилата за номиниране и утвърждаване на кандидати за изборни длъжности се регламентират в отделни правилници за видовете избори, приети от Националното ръководство.

Чл. 53. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното ръководство: писмено заявление от член; предложение или протокол от орган или структура в определения по време на изборната кампания срок.

VIII. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Чл. 54. (1) Администрацията на партията е професионално административно-организационно тяло, съставено от отдели и ресорни длъжности, което подпомага дейността на Националното ръководство, областните организации, общинските организации и клубовете.

(2) Администрацията се ръководи от Главния секретар, подпомаган от административния директор на партията.

IХ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 55. (1) По предложение на Председателя на партията Националното ръководство назначава финансов директор.

(2) По предложение на областните председатели областните съвети избират областни ковчежници.

(3) Областните председатели на партията, ковчежниците и Главния секретар са единствените лица, които имат право да приемат дарения за финансирането на партията. Те нямат право да приемат анонимни дарения, средства от юридически лица и еднолични търговци, от религиозни институции, чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, от чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Чл. 56. (1) Средствата, събрани от членски внос се изразходват съгласно годишен бюджет, одобрен от Националното ръководство, при спазване на действащото законодателство.

(2) Националното ръководство изготвя годишен финансов отчет, който се заверява от експерт-счетоводител.

Чл. 57. Членски внос:

(1) Всеки член плаща индивидуален членски внос.

(2) Всяка организация определя размера на членския внос за своите членове.

(3) Стандартният минимален размер на членския внос се определя от Националното ръководство с решение, което се публикува на интернет страницата на партията.

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 58. (1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато са свикани и обявени съгласно Устава и на тях присъстват повече от половината им членове.

(2) В случай че в уреченото време за започване събранието или заседанието няма необходимия кворум, то се отлага с един час, след което събранието или заседанието започва своята работа на същото място и при същия дневен ред и може да взема решения.

(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.

(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не вземе решение то да е тайно.

Чл. 58а. (1)Събранията и заседанията на структурите и органите на партията могат да бъдат провеждани дистанционно чрез използване на подходяща онлайн платформа за видеоконференция, гарантираща установяването на самоличността на присъстващите и позволяваща участието им в обсъждането, и взимането на решения.

(2) Събранието/заседанието се открива в посочения в поканата ден и час от председателя на партията или на съответната структурата, а при невъзможност от тяхна страна от друг член на Националното или местното ръководство. При откриването се определя и секретар-протоколчик на събранието.

(3) Председателят на събранието, преди всяко гласуване, обобщава и формулира ясно проекта за решение, а след гласуването съобщава резултатите от проведеното гласуване и обявява окончателно взетото решение.

(4) Секретар-протоколчикът изготвя списък на присъстващите на събранието/ заседанието и изготвя протокол, в който се посочва редът, по който е свикано и проведено събранието, посочване на броя на присъстващите, точките от дневния ред и подложените на гласуване въпроси, резултатите от проведените гласувания и взетите решенията. Протоколът и списъкът на присъстващите се подписва от председателя и секретар-протоколчика.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 59. (1) Партията се прекратява с решение на Националното събрание.

(2) Прекратяване на партията с решение на съда се извършва по реда на разпоредбите на Закона за политическите партии.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ

§ 1. Уставът се подписва на всяка страница от избрания Председател на партията.

§ 2. Уставът е приет на Учредителното събрание проведено на 07.04.2019 г.  и изменен и допълнен на Националното събрание, проведено на 12.03.2022 г.