ПОКАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

Националното ръководство на Политическа партия
„Консервативно обединение на десницата“ с решение от 19.02.2024
г. на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ПП „КОД“ свиква
Националното събрание на ПП „КОД“, което да се проведе на
09.03.2024 г. от 12:00 ч. в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, Парк
хотел Москва, Зала „Киев“ при следния дневен ред:

  1. Политически доклад на председателя на ПП „КОД“ ;
  2. Политическа дискусия;
  3. Обсъждане и гласуване на персонални промени в
    Националното ръководство;
  4. Обсъждане и гласуване на изменение на Устава на ПП
    „КОД“;
  5. Приемане на резолюция;

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден,
един час по-късно, а именно в 13:00 часа, на същото място и при
същия дневен ред.

Председател: Петър Москов