ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2021 НА „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

КОД, с бюлетина 8

Нашата програма, накратко

Задължително основно образование и забрана за гласуване на неграмотни. Гласовете на неграмотните са основа за разцвет на политическата корупция.

Декомунизация и лустрация. Зависимостите от старата комунистическа номенклатура и апарата на ДС и днес продължават да крадат парите от нашите данъци чрез приближени фирми и подставени хора в държавната администрация и съдебната власт.

Закон за единните държавни изисквания и контрол. Всички изисквания към бизнеса, събрани на едно място, контролирани от една институция. Това ще спре рекета над бизнеса и ще осигури перспектива и сигурност на предприемачите.

Никакво харчене на пари от данъците за „интеграция“ на измислени малцинства. Парите на данъкоплатците ще отиват за развитие на инфраструктурата, която да гарантира достъп на хората с увреждания, качествено образование на децата, модерно здравеопазване и грижа за възрастните. Работещите не са длъжни да издържат неграмотните и здравите безработни.

Забрана за прехвърляне на задълженията на държавата към неправителствени организации, каквато е практиката в момента. Те водят до неконтролирано източване на огромни бюджетни средства, разграждане на държавността и унищожаване на традиционните семейни и християнски ценности. Силната държавност е най-ефективната бариера срещу корупцията и мафията.

Ефективната принадлежност на България към ЕС и евроатлантическата общност са един от най-важните гаранти в борбата срещу корупцията и мафията и изграждането на силна държавност с грижа за всеки българин.

КОД е ясна алтернатива на очевидния провал на либералните, социални и зелени доктрини, превърнали живота ни в постоянен експеримент. До този момент в България няма такава политическа сила. КОД защитава реда, справедливостта, нормата, разума и работещите решения.

Наричаме себе си просветени патриоти. Защото ценим миналото и вярваме, че отстояването на идентичността и традициите са достойният път за принадлежността на България към свободния свят, демокрацията и високия жизнен стандарт. Либералната претенция за отказ от идентичност е отказ от бъдеще.

КОД е европейска партия, борим се за ЕС, основан върху европейската християнска цивилизация и нейните ценности. Съюз, който работи за опазването и развитието на благоденствието на европейците. Общност от достойни суверенни нации, обединени в солидарно усилие за просперитет и нарастващо благоденствие. Съюз с ясни географски, културни и икономически граници.

КОД е дясна партия, водена от убеждението, че десните хора бяха излъгани, а дясното беше подменено от социалисти, които изградиха псевдо капитализъм в условия на либерален модел.

Д-р Петър Москов, Д-р Ваньо Шарков и Росица Рачева

Основни политически цели на КОД

България да стане богата, просперираща държава с инициативни и богати граждани чрез:

 • Възстановяване на държавността, реда и личната сигурност
 • Връщане на икономическата свобода
 • Налагане на консервативен социален модел, основан на лична отговорност
 • Декомунизация на обществото
 • Защита на християнските ценности и българската културна идентичност
 • Превръщане в основна вътрешно и външнополитическа цел на българската държава противопоставяне на розовия либерален екстремизъм в ценностно, културно и икономическо отношение.

Предизборната програма на КОД включва необходимите промени във всички сектори, с цел постигане на стратегическите политически цели. За изпълнение на тези цели КОД предлага следните политически решения:

Декомунизация на обществото

В несправедливият престъпен свят на Комунизма, висшата номенклатурата на БКП и ДС представляваше “елитът” на нацията. След краха на този нечовешки строй, тази „елитна“ прослойка човекомразци не беше наказана нито за престъпленията, извършени срещу собствения си народ, нито за престъпленията си според Хартата за Правата на Човека на ООН. Вследствие на  политически мимикрии и ненаказани престъпни практики, този кръг хора успя да се превърне в основен фактор контролиращ банки, медии, обществени поръчки, съдебна система, вътрешна сигурност и нравствената атмосфера в българското общество. Заради острото чувство за несправедливост, мнозина загубиха вярата си в предимствата на демократичното общество и милиони напуснаха страната си.

За постигане на целта за декомунизация на обществото, КОД предлага законодателство, гарантиращо отстраняването на висшата номенклатура на БКП и ДС и наследниците им по права линия от:

 • Достъп до публичен финансов ресурс, през забрана да бъдат бенефициенти по обществени поръчки на стойност над 100 000лв. за срок от 10 години от приемането на закона.
 • Влияние върху съдебната власт, чрез въвеждане на допълнителни изисквания за заемането на позициите съдия, прокурор.
 • Влияние върху медийната среда, през забрана за спонсориране на медийни услуги или предавания от лица – бивши ръководни партийни функционери, сътрудници на ДС и свързаните с тях лица.

План за връщане на личната отговорност

КОД ще работи за налагане на нов консервативен социален модел, който ще осигурява справедливо разпределение на данъчните тежести,  базова социална солидарност и условия за развитие на личната креативност и инициатива, в условията на конкуренция. Просперитетът на нацията и на всеки индивид са резултат на усилията на всички нейни граждани, а не от действията на държавата. Нашите принципи са:

 • Държавата не фаворизира отделни групи, малцинства или сдружения, със специални права, за сметка на равнопоставеността на всички.
 • Обществото не дължи интеграция  никому. Единственото изключение са децата и хората с трайна физическа невъзможност да работят.
 • Всички социални помощи за работоспособни хора се заменят със заплащане за положен труд.
 • Държавотрворният народ, който, с данъците върху труда си, финансира подобряването на публичната среда и социалните системи, е в правото си да изисква норми на поведение от тези, които са само ползватели на произведените от други блага. Държавата е длъжна да  наложи спазването на тези норми.

Нов подход за възстановяване на  България от здравната и икономическа криза в следствие на епидемията

Обществото не може да бъде жертва на невъзможността на държавата да предприеме нов подход към управление на кризата и да накара здравната система да работи по начин, по който да поеме здравните предизвикателства пред гражданите. КОД ще изпълни тази цел през:

 • Коренна промяна на подхода при управление на кризата – държавата престава да бъде пасивен наблюдател на кризата, чиито единствени действия се изразяват в наблюдение на нараснали нива на зараза и предизвестена поредица от периодични затваряния на сектори от икономическия и социалния живот.
  • Поемаме твърд политически ангажимент за незабавно стартиране на активно управление на кризата през замяна на спиралата от поредни затваряния с процес по задължително масово и селективно тестване още при първите признаци за нарастване на заболеваемостта.
 • Мерки, свързани със системата на здравеопазването:
  • Ангажиране на здравната система в нейната цялост, доболнична и болнична помощ, в процеса по противопоставяне на епидемията.
  • Гарантиране на пътя на пациента от първите симптоми до нуждата от високоспециализирано болнично лечение.
  • Отнемане на разрешителното за дейност на лечебни заведения, които отказват да изпълнят ангажиментите си и очевидно съществуват по причина, различна от посрещане на нуждите на пациентите.

Връщане на основните публични системи на образование, здравеопазване и сигурност към смисъла и причините за тяхното съществуване

КОД изхожда от разбирането, че образованието, здравеопазването и сигурността са същностни ангажименти на държавата. За тях държавата определя структурата, целите и правилата, по които работят, и механизмите, по които се регулират и финансират. Изпълнителите на тези услуги могат да имат каквато и да е форма на собственост, но задължението им е да изпълняват функциите, наложени от държавните политики.

Здравеопазване

Основната цел в сектор здравеопазване е подобряване на здравето на българските граждани, измерено чрез достигане на средноевропейските показатели за заболеваемост, смъртност и продължителност на живота.

За да се постигне тази цел държавата трябва да гарантира:

 • Структура на здравната система, която е в състояние да посрещне здравните нужди на хората, възможно най-близо до мястото, където те живеят и работят;
 • Организация на здравната система, осигуряваща ясен и непрекъснат път на пациента по време на неговото лечение на всички нива на здравната система;
 • Правото на пациентите на своевременни и качествени диагностика, лечение и грижи;
 • Финансова сигурност за здравноосигурените лица при ползване на гарантирания пакет здравни услуги, изключващ регламентирани доплащания.

Основните приоритети за постигане на тази цел включват:

 • Укрепване и модернизираме на системата за спешна медицинска помощ, чрез осигуряване на достатъчен брой добре оборудвани и екипирани линейки и интегрирана мрежа от филиали за спешна медицинска помощ и мултипрофилни спешни отделения, гарантиращи своевременна помощ при спешни животозастрашаващи състояния, инциденти и бедствия. Този приоритет ще бъде реализиран чрез:
  • Ефективно и цялостно изпълнение и продължение на мерките, заложени в приетата през 2014 г. Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ.
 • Финансова и организационна подкрепа на системата за първична извънболнична помощ, осигуряваща на всеки български гражданин, независимо дали живее в град или село, достъп до доверен лекар, който да го лекува, наблюдава и при нужда да го насочи за лечение в болница, рехабилитационен център и др. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Приемане на Национална програма за развитие на първичната медицинска помощ и здравни грижи, осигуряваща:
   • Достатъчно финансови стимули при откриване на лекарски практики в райони, които до този момента няма разкрити такива. 
   • Улесняване на специализацията на лекарите по обща медицина
   • Финансово обезпечаване на домашни посещения и грижи в общността, осъществявани от практики на ОПЛ.
   • Нормативно регламентиране и финансиране на самостоятелни сестрински практики с приоритет върху предоставянето на грижи за деца, бременни, хора с хронични заболявания и увреждания, както и възрастни хора.
  • Приемане на законови промени, осигуряващи възможност в районите, в които има липса или недостиг на общопрактикуващи лекари, дейностите от пакета на личните лекари да бъдат осъществявани от консултативните звена на лечебните заведения за болнична помощ в най-близкото населено място.
  • Законово регламентиране на дейността на мобилни аптеки за населените места, в които няма разкрити аптеки.
 • Използване на технологичния и кадрови капацитет на лечебните заведения за болнична помощ за осъществяване на амбулаторни дейности, високоспециализирани консултации и медико-диагностични изследвания в извънболничната помощ. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Приемане на законови промени, осигуряващи възможност на болниците да предоставят специализирана извънболнична помощ по договор с НЗОК.
 • Преструктуриране на болничната система, в съответствие с здравните нужди на хората и съвременните възможности за диагностика и лечение –  премахване на излишните структури, харчещи огромен финансов и ресурс, там където те не са необходими и запазване, развиване или създаване на нови, там където хората се нуждаят от тях. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Безкомпромисно прилагане на разработената през 2015 г. Национална здравна карта при планирането и финансирането на медицинските дейности.
  • Създаване на механизми за осъществяване на конкурентен подбор при избора на изпълнители на медицински услуги, финансирани със средства от НЗОК на базата на обективни и прозрачни критерии;
  • Осигуряване на финансови механизми в подкрепа на процеса на преобразуване на леглата за активно лечение в легла за продължително лечение, палиативни грижи, както и развитие на еднодневната хирургия, дневните стационари, амбулаторната дейност и др.;
  • Подобряване на механизмите за остойностяване и финансиране на медицинските дейности, в т.ч. регламентиране на „цена на труда“ на медицинските специалисти, която да бъде включена като елемент на цената на дейностите;
 • Реализиране на доктрината за „комплексно лечение“, с акцент върху на социално значимите заболявания, включваща ясен път на пациента и бърз достъп, по възможност „под един покрив“ до всички необходими услуги – диагностика, интердисциплинарно лечение и последващо наблюдение. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Формиране на пакети за комплексно лечение на социално значимите заболявания, заплащани от НЗОК в извънболничната и болничната помощ
  • Законови промени, регламентиращи ограничаване на достъпа до публичен финансов ресурс на болници, които не искат да осигурят комплексност на лечението на своите пациенти;
  • Стимулиране на създаването на болнични обединения с цел осигуряване на комплексно обслужване на пациентите и ефективно използване на болничните ресурси;
 • Гарантиране на прозрачност, обоснованост и ефективност на всеки похарчен лев от публичния ресурс за здравеопазване и връщане на контрола на пациентите върху харченето на парите за тяхното здраве. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Ефективен контрол върху дейността на НЗОК;
  • Развитие на здравноосигурителния модел с разширяване на възможностите за допълнително здравно осигуряване;
  • Въвеждане на система за оценка на удовлетвореността на пациентите;
 • Гарантиране на българските пациенти на модерна и ефективна лекарствена терапия. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Строга регулация на цените на лекарствените продукти и медицински изделия;
  • Ефективно и в обществена полза прилагане на механизмите за договаряне на отстъпки от НЗОК;
  • Централизирано закупуване на лекарства за нуждите на болниците чрез електронна платформа, разработена и внедрена през 2016 г.;
  • Нормативно регламентиране на възможността за паралелен внос на лекарства при наличен дефицит в страната при еднакви условия с вече наличните контрагенти на МЗ и НЗОК;
  • Възстановяване на процеса по партньорство на страните от Централна и и Източна Европа за съвместно договаряне на иновативни лекарствени средства, стартирало през 2016 г. и прекратен при следващата администрация.
 • Създаване на условия за прозрачно и базирано на достоверна информация управление и контрол на здравната система чрез възможностите на информационните технологии на всяко ниво – от пациента до министъра на здравеопазването. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Ускорено внедряване и развитие на Националната здравно-информационна система в съответствие с Програмата за развитие на електронното здравеопазване, приета през 2014 г. конкурентост;
  • Разработване и прилагане на Концепция за развитие на телемедицината в Република България;
 • Осигуряване на нужните хора в системата на здравеопазване, сега и най-вече в бъдеще. Този приоритет ще се реализира чрез:
  • Разработване на нов модел за заплащане на работещите в здравеопазването, обвързан с образователно-квалификационната степен, професионалната компетентност и постигнатите резултати;
  • Въвеждане на икономически стимули за повишаване на интереса към обучение и специализация на медицински специалисти, особено в области, в които има сериозен дефицит на кадри;
  • Създаване на условия за разширяване на функциите на специалистите по здравни грижи, с което да се даде възможност за осъществяване на самостоятелно дейности и услуги;
  • Усъвършенстване на процеса на специализация и продължаващо медицинско обучение на специалистите в здравеопазването;

Образование

Цел: превръщането на образованието в ценност от стратегическо значение.

ПП КОД се обявява за промяна на цялостната философия в сферата на образованието в България. Убедени сме, че липсата на образование лишава човек от възможността да упражнява редица други свои права, прави го непълноценен участник в обществените отношения и го ощетява по отношение на възможностите за развитие. Необразованият човек не е полезен нито на себе си, нито на обществото. Държавата отделя средства от публичния ресурс, за да може всяко дете да има възможността да учи и да се развива. Правото на децата да получат знания и умения през образователната система следва да породи задължения у тях и техните семейства. Трябва да има ясно фиксиран резултат от употребата на това право, а не той да бъде с „отворен финал“.

Училищното образование в България и сега е задължително и безплатно, но степента на образованост и завършеността на процеса остават в сферата на пожеланията.

Издигането на образованието в ценност от първостепенно значение се постига през:

 • Законова промяна въвеждаща задължително основно образование;
 • Прекратяване на либералните експерименти в българското училище, което стана арена на сблъсъци между идеологически доктрини от една страна и родителска апатия или свръхвмешателство от друга. Училището има една цел – да образова с високо качество на образователната услуга и възпроизвежда ценностите на нацията. Ролята на училището не е да прави децата „щастливи“ и да ги развлича, а да ги подготви за живота им, за да постигнат щастие и успех, според силите и възможностите си.
 • Въвеждане на модел на обучение, съответен на когнитивното и емоционално развитие на учениците от различните нива на образователния процес;
 • Въвеждане на интервенции, основани на доказателства в работата с деца и юноши в училищата. Апробиране на модели за работа преди налагането им като норма в системата на училищното образование;
 • Вътрешно преструктуриране на бюджета за образование и премахване на всички паразитни за образователния процес разходи;
 • Въвеждане на задължителни стандарти за минимум от знания и умения за всяко образователно ниво;
 • Провеждане на регулярно оценяване  на системата от независима институция, извън МОН;
 • Инвестиране в качество и конкурентност чрез допълнително финансиране, обвързано с резултатите от обучителния процес в училищата и университетите;
 • Увеличаване на инвестициите и гарантиране на устойчиво финансиране в областта на научните изследвания  и иновациите;

Сигурност

Цели:

 • Сигурност и спокойствие в градовете и малките населени места. Противодействие на битовата престъпност.
 • Война с наркоразпространението. Специални мерки в защита на учениците и подрастващите.
 • Високо ниво на пътна безопасност.
 • Прекъсване на олигархичните зависимости в системата. Гарантиране на интегритет и лоялност към Конституцията и закона
 • Правилно дефиниране на национални интереси, цели и приоритети в контекста на актуалната среда за сигурност.
 • Цялостен подход при управлението на системата. Ефективно разпределение и управление на ресурсите в системата за защита на националната сигурност в съответствие с националните интереси.
 • Изграждане на капацитет – технологичен, организационен и човешки.

Тези цели ще бъдат изпълнени през:

 • Въвеждане на дигитална карта на битовата престъпност по време и локация, с чиито резултати да бъде съобразено разпределението на патрулиращите органи. Патрулите работят главно през деня, а престъпленията се случват главно през нощта. Патрулът е превантивна мярка, а не констатиращ орган. В момента патрулът носи отговорност да бъде в района в времето на дежурството си, а трябва да носи отговорност за това какво се е случило в този район по време на това дежурство. Възнагражденията на патрулиращите полицаи трябва да бъдат драстично различни спрямо резултатите от работата им.
 • Видеонаблюдение и задължителни патрули около училищата за ограничаване на наркоразпространението сред учениците;
 • Разполагане на екипите на КАТ предимно на местата с концентрация на ПТП, а не както в момента на местата, където има „добри условия“ да наложат глоба. Целите на работата на КАТ и възнаграждението на служителите стават функция не от броя наложени глоби, а от намаляването на броя на произшествията в участъците, за които отговарят.
 • Разработване на актуализирана стратегия за Национална сигурност на основата на ясно дефинирани национални. Стратегията трябва да отчита промените в средата за сигурност през последните 10 години, включително: Балкански регион (Турция, Западни балкани); Близък изток; Европейски съюз; САЩ; Китай; Русия; НАТО. Тя трябва да бъде синхронизирана със секторните стратегии.
 • Актуализиране на отбранителната доктрина.
 • Цялостен интегриран подход при управлението на системата за защита на Националната сигурност. Изпълнение на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност:
  • Изграждане на капацитет на Съвета по Национална сигурност към МС – създаване на постоянно функциониращо информационно-аналитично звено, което да обезпечава информационно решенията, отнасящи се до националната сигурност, както и секторните политики;
  • Централизирано дефиниране на цели и приоритети на всички организации, които са елементи от системата за Национална сигурност (ДАР, ДАНС, СВИ-МО и др.);
  • Споделяне и съвместно управление на ресурси;
 • Актуализиране на нормативната база с цел създаване на възможности за прилагане на нови, ефективни технологии и технически средства, както и  осъвременени методи за разследване (ЗСРС, ЗДАНС, ЗДАР и др.).
 • Догонващо технологично и техническо развитие и изравняване на способностите с тези на нашите противници и партньори. Внедряване на стратегически и тактически разузнавателни системи.
 • Разработване и внедряване на системи за интегритет на служителите.
 • Ускорено повишаване на компетентността на служителите работещи в системата – технологии, методи на разследване. Обвързване на кариерното израстване с компетентността, интегритета и приноса към постигане на целите.

Нова икономическа свобода

КОД ще работи за ненамеса на държавата в икономическия живот. Убедени сме, че  отношенията между бизнес и държава са изцяло публично-правни. Държавата дава на бизнеса единствено материална и институционална публична среда, правила, законност, ред, сигурност и защита на материалната и интелектуалната собственост. Основните приоритети, които включва постигането на тази цел са:

 • Нова икономическа свобода чрез прост ефективен и безотказен механизъм който се нарича Закон за единните държавни изисквания и контрол. Този закон създава ясни и устойчиви отношения предприемач– държава и създава безпрецедентно улеснение за стартиране на малък и среден бизнес.
  • Всички изисквания и норми (включително технически) за даден тип стопанска дейност се консолидират в единен публичен протокол.
  • Стартирането на стопанска дейност става само чрез известие от предприемача до органа, посочен в съответния протокол, че е изпълнил всички изисквания. Преминаване към уведомителен режим без каквито и да са предварителни проверки, одобрения и разрешения.
  • Никой проверяващ орган нямат право да изисква, предписва и налага санкции за каквото и да е извън условията, нормите и параметрите, посочени в единния протокол;
  • Прекратява се напълно субективната преценка на проверяващите, защото всички проверявани условия и параметри са числово измерими, а процедурите – стандартизирани.
 • Прекратяване на загубите на предприемачите от нови изисквания от административно естество
  • Всички нови изисквания влизат в сила с разумен отлагателен срок, за да не нанасят щети от преждевременно бракуване или непланирано закупуване на активи.
  • Всяко държавно изискване, което налага неотложен разход се компенсира изцяло са сметка на държавния бюджет.
  • Реципрочната отговорност на държавата дисциплинира  нормотворческия процес и ликвидира възможността за прикрита държавна репресия
 • Държавата НЕ определя доходите на работещите. Единственият ангажимент на държавата в сферата на доходите е създаване на предвидими условия за формиране на минималната работна заплата.
 • Въвеждане на законова промяна, която гарантира, че нарастването на минималната работна заплата не може да надвишава нарастването на брутната добавена стойност за предходната година.
 • Въвеждане на законова промяна, която гарантира че нарастването на разходите, предвидени в бюджета за възнаграждение на служителите от държавната администрация, не може да надвишава нарастването на брутната добавена стойност за предходната година.
 • Действащата данъчна система е неутрална, балансирана и справедлива. Противопоставяме се на всякакви промени в данъчната данъчна система, която да дава перспектива и предвидимост на гражданите и икономическите субекти.
 • Стабилни публични финанси, включващи нисък бюджетен дефицит, строг контрол върху публичните разходи, малък държавен дълг, стабилна банкова система.
 • Премахване на валутния борд едновременно с приемането на България в Еврозоната.

Енергетика и чиста околна среда

За КОД целите в енергийната политика са:

 • Енергийна независимост и сигурност
 • Конкурентоспособност на икономиката
 • Ниски цени на енергията за хората

Енергийна независимост и сигурност

 • Ефективно използване на собствени енергоносители
  • Приоритетно ползване на въглища, биомаса и извлечени от отпадъци енергоносители (RDF)
  • Активно проучване за собствени находища на нефт и газ, включително шистов газ.
 • Гарантиран достъп до диверсифицирани външни източници на енергоносители
 • Промяна на масовия модел на битово отопление от ток и дърва към газ и централизирана топлофикация. За изпълнение на тази цел в рамките на четиригодишен период се ангажираме с:
  • Изграждане на газопроводи до всяка община в България
  • Изграждане на газопреносна мрежа вътре в населените места. Такъв подход ще даде възможност за развитие на нови видове бизнес на територията на газифицираните общини, доколкото много производства са невъзможни или нерентабилни без наличието на газ.
 • Достатъчност на конвенционални източници на електрическа енергия (АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ). Това са основните източници на електрическа енергия, които дават възможност да се управлява количеството произведена енергия според нуждите на потребителите. В изпълнение на този приоритет КОД застава зад следните позиции:
  • Против строежа на АЕЦ „Белене“.
  • За изграждане на 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“.
  • Максимално удължаване на работата на въглищните ТЕЦ.
  • Увеличаване на производствения капацитет на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“.

Конкурентоспособност на икономиката

Българските политици трябва да говорят и да правят едно и също и в Стара Загора и в Брюксел.

КОД застава зад позицията, че всяка политика, която води до увеличение на цената на енергията ни прави неконкурентноспособни. Според КОД България трябва да си постави за основна цел всяка политика, която води до това да бъде максимално отложена във времето или блокирана. В изпълнението на тази си цел правителството на България трябва да се превърне в мотор на процес по намиране на съюзници и изработване на обща позиция в лицето на Вишеградската четворка, Румъния и Прибалтийските държави. В КОД сме убедени, че позицията на България в ЕС трябва да бъде за „ИСТИНСКА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА“ – за чиста околна среда и запазена природа, а не за нулеви въглеродни емисии. Въглеродният диоксид не е замърсител на природата. Целта за чиста околна среда е възможна единствено в условията на икономически ръст и е постижима само от икономически развити държави.

В условията на пандемия, водеща след себе си тежка икономическа криза за България и света, целите на „ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА“ трябва да бъдат насочени към провеждане на енергийна политика, която ни гарантира изобилна, надеждна, евтина и чиста енергия. За България целите на такава политика трябва да са свързани не със затварянето на въглищните ТЕЦ до 2025 г., а с осигуряване на финансиране и изграждане на модерни ефективни пречиствателни системи в работещи електроцентрали. Вместо целта за нулеви въглеродни емисии, което означава биологична и икономическа смърт, КОД поставя целта за чиста и екологична енергетика със свеждане до минимум на емисиите от серни и азотни съединения и фини прахови частици.

Ниски цени на енергията за хората

България трябва да се противопостави категорично на намеренията за въвеждане на въглеродни квоти за битови потребители. Към момента въведените такси за въглеродни емисии се отнасяха само до индустриалните потребители. Това бърка индирект електричеството но в джоба на всеки гражданин заради оскъпяването на крайната цена на произведените от индустрията продукти. За 2019 г. това оскъпяване на производството в България възлиза на 1.1 млрд. лева., което представлява 46% от крайната цена на електричеството, която индустрията плаща. Новата цел на екологичните талибани е да въведат същия механизъм за всеки гражданин върху цената автомобилите, цената на горивата и цената на електроенергията за бита. Допускането на подобни политики за КОД означава съзнателно икономическо убийство на 90%  българските домакинства.

КОД приема основополагащите принципи на екологичната политика на ЕС за чиста природа, но в същото време се противопоставя на превръщането на грижата за природата в ляв политически инструмент за налагане на зелен диктат и рекет, базиран върху пропаганда на страха.

Християнски ценности и културна идентичност

Ние сме наследници на общо историческо минало с възходи и неуспехи. Силната българска държавност трябва да гарантира запазването на традициите и идентичността ни като сплотяващи звена между националното ни минало и бъдеще. България, с нейното православно вероизповедание, е исторически и духовно неделима част от Европейската цивилизация. Модерната българска светска държава трябва да приеме за свой приоритет поддържането на традицията и идентитета на страната като християнска и православна, където равноправно живеят и свободно изповядват своята религия българи с друга религиозна принадлежност. Държавата трябва видимо да стои зад Българската православна църква и категорично да се противопоставя на външно или вътрешно политическо влияние върху органите на мюсюлманското вероизповедание в България.

В изпълнение на тези цели КОД ще работи за:

 • Налагането на държавна политика, основана на концепцията, че българската национална култура е ВОДЕЩАТА КУЛТУРА. Българската водеща култура е основана на общите ценности на европейската цивилизация, които произхождат от Християнството, Просвещението и Възраждането, както и от абсолютната ценност на човека, независимо от пол или индивидуални различия.
 • Отхвърляне на разбирането за мултикултурно общество, при което изкуственото изравняване на ценностите води до тяхното унищожение.
 • Записване в преамбюла на Конституцията на Република България на следния текст: „Общественият морал в държавата произлиза от християнската етика“. Убедени сме, че моралните устои на християнството съвпадат с моралните устои на българския народ.
 • Въвеждане в училищните програми на задължително изучаване на предмет „Религия“ с профили: православно християнство, ислям и история на религията. Доколкото 2/3 от българските граждани определят себе си като православни християни, е важно децата да бъдат образовани за основните доктрини и послания на вярата.
 • Назначаване на свещеници в армията, болниците и затворите.

Съдебна система и борба с корупцията

Съдебна система

Противопоставяме се на рекламирания като решение от либералните и социалистически говорители „Румънски модел“ за правосъдна система. Справедливото обществено недоволство от неуместната показност на акциите на българската прокуратура е всъщност възмущение от прилагането на практика на т.нар. „Румънски модел“. За нас „Моделът Кьовеши“ и „Моделът Гешев“ са еднакво неприемливи проявления на този модел. Модел, в който прокуратурата се превръща в политически играч, който определя дневния ред на новинарските емисии. За нас проблемът на прокуратурата не е в липсата на независимост, а в липсата на ясни механизми за контрол над дейността й. В една демократична държава такъв контрол не се упражнява от неправителствени организации, а от единствения легитимен суверен – българския народ през посочените от него на избори политически представители. Политическото мнозинство и правителството трябва да носят отговорност за действията на прокуратурата и да осъществяват контрол върху тях. За КОД основните приоритети в съдебната система са:

 • Изваждане на прокуратурата от състава на съдебната власт
 • Назначаване на главния прокурор от изпълнителната власт, която да носи отговорност за действията на институцията
 • Декомунизация, кадрово и технологично обезпечаване на прокуратурата.

Борба с корупцията

Цел: Драстично намаляване на корупцията. Тази цел ще се постигне през въвеждането на:

 • Закон за единните държавни изисквания и контрол (виж Нова икономическа свобода)
 • Намаляване на корупционният натиск при обществените поръчки

Възможността чрез корупционен натиск да се форматират условията и параметрите на държавните поръчки, така че да „пасват“ само на един кандидат практически обезсмисля Закона за обществените поръчки. Сега действащата правна рамка вместо да гарантира на обществото най-ниска цена за най-добър продукт, гарантира най-ниско качество на възможно най-висока цена. В тази връзка КОД предлага мобилизиране на националната специализирана експертиза при определяне на параметрите, условията и ефективността на строителството, стоките и услугите, предмет на обществени поръчки. Приемаме, че специализираната експертиза на браншовите камари, професионалните колегии, научните институти и университетите, е значително по-висока от тази на държавните служители независимо от тяхното образование. Затова КОД предлага промени в Закона за обществените поръчки, с които се регламентира:

 • За всички обществени поръчки над един млн. лева, свързани с измерим материален резултат да се иска експертиза от национално представителна професионална колегия относно параметрите и условията на обекта на поръчката.
 • От професионалните колегии, участващи в процедурата се изисква представителност, капацитет и прозрачност на формиране на становището по критерии определени от държавата.
 • Експертните заключения и препоръки на ангажираните колегии са публични и се обявяват на сайта на съответното ведомство веднага след получаването им.
 • Окончателното решение се взима от съответния държавен орган. Когато той отхвърля част или изцяло експертните препоръки на външната колегия, той се мотивира. Мотивите се обявяват публично и са част от документацията по поръчката.