Предложение на националното ръководство на КОД за законодателни промени, които да гарантират нормалното функциониране на здравната система в условията на извънредно положение

17.03.2020г.

С О Ф И Я

ДО:

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОТНОСНО:

Проект на Закон за мерките по време на извънредно положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, внесен от група народни представители с Вх. № 054-01-24/16.03.2020 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДАРИТКОВА,

Във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с което е обявено извънредно положение в страната, група народни представители са внесли проект на Закон за мерките по време на извънредно положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание („Проекта“).

С ясното съзнание за сериозността на съществуващата обстановка, както и в пълна подкрепа на мерките, които предприема българското правителство и създадения Националния оперативен щаб, се обръщаме към Вас с молба да бъдат взета предвид необходимостта от гарантирано функциониране на системата по осигуряване на здравеопазването в страната.

Наложеното извънредно положение изисква от лечебните заведения влизането в режим на активно ограничаване на планов прием на пациенти, а също така води и до въздържане на гражданите от търсене на медицинска помощ в лечебните заведения, извън състоянията на остра спешност. Доколкото финансирането на лечебните заведения от НЗОК се основава на база извършена дейност, намаляването на нормалния и изискващ планово лечение поток от пациенти ще доведе до сериозно влошаване на финансовото състояние на лечебните заведения, което най-силно ще се отрази върху възнагражденията на работещите. В резултат на това, работещите в лечебните заведения, на които обществото разчита за справяне с настоящата здравна криза, ще бъдат допълнително демотивирани в изпълнение на тежките си задължения.

В тази връзка Ви молим да вземете предвид изложените по-долу предложения за промени в Закона за здравното осигуряване.

​Предложения за допълнения към Проекта:

– Да се предвиди създаването на чл. 8 в Закон за мерките по време на извънредно положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със следната съдържание на разпоредбата:

„Чл. 8. За годината, в която е обявено извънредно положение, Народното събрание актуализира централния бюджет с цел гарантиране изпълнението на Закона за бюджета на  Националната здравноосигурителна каса, в случай, че се констатира намалена събираемост по показател здравноосигурителни вноски и това възпрепятства финансирането на изпълнителите на медицинска помощ.“

– Да се предвиди създаването на § 15 в Закон за мерките по време на извънредно положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със следното съдържание на разпоредбата:

§ 15. В Закона за здравното осигуряване (Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се член 24а:

„Чл. 24а. (1) В случай на обявено извънредно положение в страната, НЗОК ежемесечно за срока на извънредното положение извършва компенсаторно плащане към изпълнителите на медицинска помощ в размер на 100 % от средноаритметично заплатеното на всеки изпълнител на медицинска помощ за последните три месеца преди обявяване на извънредното положение.

(2) Управителят на НЗОК предлага ред, начин и разпределение на бюджетите по изпълнители на медицинска помощ на НС на НЗОК, който приема с решение изплащането на сумите по ал. 1 и сроковете за тяхното изплащане.

(3) Механизмът на заплащане по ал. 1 заменя за срока на действие на извънредното положение механизма на заплащане за извършена дейност съгласно действащия национален рамков договор.

(4) Сумите, които НЗОК заплаща ежемесечно на изпълнителите на медицинска дейност по ал. 1 не може да надхвърля 1/12 от предвиденото целево финансиране в действащия закон за бюджета на НЗОК за медицинска помощ и не подлежат на приспадане от бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ за дейности, извършени след отмяна на извънредното положение.“    

Призоваваме Ви с оглед важността за поддържане на стабилността на системата за оказване на медицинска помощ, предложените текстове да бъдат разгледани и обсъдени.

С УВАЖЕНИЕ,

​​​​​​Д-р Петър Москов,

​​​​​​Председател на КОД