Петър Москов: Хората трябва да имат информация, за да планират

За да може хората да планират връщане към нормален ритъм на живот те се нуждаят от ясни индикатори, по които да се проследява нивото на епидемична заплаха.

 Изработването и оповестяването на тези индикатори и тяхната обосновка е задължение на държавата.

 Неизвестността, липсата на последователност и субективността при взимане на решения са истинската причина за страха и недоверието в обществото.

 Когато не знаем при какви нива на заразата ще спре дейността на  училището, болницата или фабриката и какво трябва да е поведението ни за да не са стига до там – нормализацията ще бъде само добро пожелание.

 Отстояване на държавност и сърфиране върху обществените настроения са различни неща.

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

СОФИЯ, 

БУЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ“ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за достъп до обществена информация

От Д-р Петър Москов

Адрес за кореспонденция: 

София,

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ N 9

e-mail: hello@bulgarianconservatives.eu

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Убедени сме, че наличието на ясни маркери с конкретни параметри, по които се проследява нивото на епидемиологична опасност от COVID 19 са задължителни, с оглед на възможността гражданите и стопанските субекти да могат ясно да планират параметрите на дейността си. Обосновани и публично оповестени от правителството маркери за размера на епидемията и свързаните с тези нива противоепидемични мерки ще доведе до:

а) информирана съпричастност на всеки член на обществото към спазването на определени правила с цел недопускане нива на заразата, които да блокират обществения и икономически живот; 

б) До възможност гражданите и стопанските субекти да планират дейността си при следващи епидемични пикове, които ще наложат определени ограничителни мерки.

Такава публична информация към момента няма в нито един официален държавен информационен източник. 

Считаме, че този факт е съществен пропуск в действията на правителството за трайно овладяване на епидемичната ситуация. Липсата на такава ясна и аргументирана информация създава условия за спекулации, липса на обективност и обществено недоверие. Такава обществена среда може да компрометира изпълнението на противоепидемичните мерки, от което да последват сериозни здравни и икономически неблагополучия за българското общество. 

В тази връзка, на основание чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ми предоставите информация в отговор на следните поставени по-долу въпроси:

 1. Кои са параметрите за оценка на нивата на разпространение на заразяване с COVID 19 на национално и на регионално ниво, включени в националния план за действие на правителството, през които се преценява нуждата от въвеждане на противоепидемични мерки?
 1. Какви са конкретните стойности на тези параметри, при достигането на които в плана за действие на правителството се предвижда налагане на ограничителни противоепидемични мерки?
 1. В какъв срок след достигане на стойностите по точка 2. в плана за действие на правителството е предвидено налагането на ограничителни противоепидемични мерки?
 1. По каква методика се гарантира обективността на данните за тези параметри и как е осигурена възможността за публичен контрол над този процес?
 1. Какви конкретно са тези мерки и каква е последователността за въвеждането им, а именно при какви конкретни стойности на параметрите на епидемиологичната обстановка по т.1 (въпрос 1, изложен тук по-горе) биха били прекратени или ограничени:
 • Дейностите на детските градини;
 • Дейностите на училищата и университетите;
 • Дейностите на заведенията за обществено хранене;
 • Събиранията на закрити обществени места;
 • Дейностите на хотелите;
 • Дейностите на религиозните институции;
 • Дейностите на търговските центрове;
 • Дейностите на магазините;
 • Плановият прием в болница;
 • Спортните и развлекателните мероприятия;
 • Дейностите на спортните зали и фитнеси;
 • Детските и женските консултации и програмите за ваксинация;
 • Дейностите на градския транспорт;
 • Дейностите на превозвачите на пътници;
 • Възможностите за свободно придвижване на територията на страната;
 1. Какви конкретни действия са предприети за разработване на областни и регионални планове за действие при възникване на обстоятелствата по т. 5 (въпрос 5, изложен тук по-горе), съобразени със спецификите на стопанския и обществен живот в региона и информирани ли са за това стопанските субекти и обществеността на съответната територия?
 1. Какви са мерките, с които, според плана за действие на правителството, ще се предотврати настъпване на нива на заболеваемост от COVID 19, които да наложат повторно блокиране на обществения и икономически живот, а именно: 
 • Каква е организацията на работа и методиката за проследяване на епидемиологичната обстановка в производствените предприятия?
 • Каква е организацията на работа и методиката за проследяване на епидемиологичната обстановка в училищата?
 • Каква е организацията на работа и методиката за проследяване на епидемиологичната обстановка в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ?
 1. При какви конкретни параметри на епидемиологичната обстановка в дадена страна ще бъде наложена забрана за влизане на нейни граждани или пътници от тази страна на територията на България?

Д-р Петър Стефанов Москов, 

Председател на партия КОД